top of page
Skyscrappers

Good to keep in touch

test test test
 

שיתופי פעולה עם העמיתים:
 - התארגנות כצוות משימה, עודד ראש הצוות
- מחויבות מלאה של המשתתפים בפרויקט
- חלוקת משימות לשותפים
- רא
ייה כוללת של המשימה - באחריות עודד
- אינטגרציה ובניית דוח קוהרנטי

 

bottom of page