top of page
Skyscrappers

מאמרים

שיתופי פעולה עם העמיתים:
- התייעצויות הדדיות - ליבון סוגיות מתודולוגיות.
- סיוע בחיפוש מידע רקע
(לדוגמא חומר רקע על שווקים רלוונטיים).
- בקרת איכות הדדית (במגבלת שמירת סודיות).

 

שיתופי פעולה עם העמיתים:
 - התארגנות כצוות משימה, עודד ראש הצוות
- מחויבות מלאה של המשתתפים בפרויקט
- חלוקת משימות לשותפים
- רא
ייה כוללת של המשימה - באחריות עודד
- אינטגרציה ובניית דוח קוהרנטי

 

bottom of page