top of page
Skyscrappers

עמיתים

אורי וולף | יעקב אשד | רונן רזין

 

עמיתים - קבוצת התייעצות:
שלשתם מעריכי שווי בעלי ניסיון רב במגוון תחומי הערכות שווי.
-
 משתפים פעולה כעמיתים מקצועיים מזה למעלה מעשרים שנים.

שיתופי פעולה עם העמיתים:
- התייעצויות הדדיות - ליבון סוגיות מתודולוגיות.
- סיוע בחיפוש מידע רקע
(לדוגמא: חומר רקע על שווקים רלוונטיים).
- בקרת איכות הדדית (במגבלת שמירת סודיות).

 

שותפויות אד-הוק בפרויקטים מורכבים / עתירי עבודה:
 - התארגנות כצוות משימה, עודד ראש הצוות
- מחויבות מלאה של המ
שתתפים בפרויקט
- חלוקת משימות לשותפים
- רא
ייה כוללת של המשימה - באחריות עודד
- אינטגרציה ובניית דוח קוהרנטי

 

bottom of page